Leo Felix Fredrick Simon and Johanna Maria Louisa Augusta Wilhelmina Frederick Theresa (George) Simon, parents of Lotus Miller.

 

.